Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Asystent Osoby z Niepełno­spra­wno­ścią

Ze wsparcia asystenta studenta z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu mogą korzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. posiadające uregulowany status studenta Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
  2. legitymujące się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub dokumentem równoważnym, wystawionym przez uprawniony organ,
  3. w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji wynikającej ze stanu zdrowia, wymagające pomocy drugiej osoby,
  4. nie przebywające na długoterminowym urlopie od zajęć.


Zakres wsparcia asystenta studenta z niepełnosprawnością:

  1. asysta podczas przemieszczania się pomiędzy budynkami i salami dydaktycznymi,
  2. pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć, w przypadku gdy student, z uwagi na niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie, itp.,
  3. adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta,
  4. wsparcie podczas korzystania z zasobów czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek lub gromadzeniu materiałów dydaktycznych,
  5. dopełnianie w imieniu studenta wszelkich formalności administracyjnych związanych z tokiem studiów.

Asystenci nie świadczą usług w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych.

Asystenci nie opracowują notatek za studenta, a jedynie dostosowują ich formę do indywidualnych potrzeb studenta wynikających z rodzaju niepełnosprawności.


Więcej informacji w załączniku

Zasady udzielania wsparcia asystenta w zakładce Druki do pobrania

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Do Początku

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".