Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Asystent Osoby z Niepełno­spra­wno­ścią

Ze wsparcia asystenta studenta z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu mogą korzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. posiadające uregulowany status studenta Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
  2. legitymujące się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub dokumentem równoważnym, wystawionym przez uprawniony organ,
  3. w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji wynikającej ze stanu zdrowia, wymagające pomocy drugiej osoby,
  4. nie przebywające na długoterminowym urlopie od zajęć.


Zakres wsparcia asystenta studenta z niepełnosprawnością:

  1. asysta podczas przemieszczania się pomiędzy budynkami i salami dydaktycznymi,
  2. pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć, w przypadku gdy student, z uwagi na niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie, itp.,
  3. adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta,
  4. wsparcie podczas korzystania z zasobów czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek lub gromadzeniu materiałów dydaktycznych,
  5. dopełnianie w imieniu studenta wszelkich formalności administracyjnych związanych z tokiem studiów.

Asystenci nie świadczą usług w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych.

Asystenci nie opracowują notatek za studenta, a jedynie dostosowują ich formę do indywidualnych potrzeb studenta wynikających z rodzaju niepełnosprawności.


Więcej informacji w załączniku

Zasady udzielania wsparcia asystenta w zakładce Druki do pobrania

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".