Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Inne Formy Wsparcia

Z innych form wsparcia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu mogą korzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. posiadające uregulowany status studenta Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
 2. legitymujące się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub dokumentem równoważnym, wystawionym przez uprawniony organ,
 3. w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji wynikającej ze stanu zdrowia, wymagające pomocy drugiej osoby,
 4. nie przebywające na długoterminowym urlopie od zajęć.


Zakres wsparcia dla studenta z niepełnosprawnością:

 1. alternatywna forma zdawania egzaminów i zaliczeń (przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia w wydłużonym czasie jego trwania, wprowadzenie przerw w trakcie przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia, rozłożenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia na części, zmiana formy przeprowadzenia egzaminu z ustnej na pisemną/ z pisemnej na ustną)
 2. nagrywanie zajęć na dyktafon po złożeniu pisemnego oświadczenia w BON
 3. alternatywne formy realizacji wybranych przedmiotów (ustalone w porozumieniu z wykładowcą)
 4. wypożyczalnia sprzętu wspomagającego proces kształcenia
 5. dostosowanie materiałów dydaktycznych do wybranego formatu cyfrowego
 6. alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego
 7. inne formy adaptacji na indywidualny wniosek studenta

Więcej informacji w załączniku: Regulamin udzielenia wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Do Początku

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".