Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Inne Formy Wsparcia

Z innych form wsparcia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu mogą korzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. posiadające uregulowany status studenta Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
 2. legitymujące się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub dokumentem równoważnym, wystawionym przez uprawniony organ,
 3. w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji wynikającej ze stanu zdrowia, wymagające pomocy drugiej osoby,
 4. nie przebywające na długoterminowym urlopie od zajęć.


Zakres wsparcia dla studenta z niepełnosprawnością:

 1. alternatywna forma zdawania egzaminów i zaliczeń (przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia w wydłużonym czasie jego trwania, wprowadzenie przerw w trakcie przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia, rozłożenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia na części, zmiana formy przeprowadzenia egzaminu z ustnej na pisemną/ z pisemnej na ustną)
 2. nagrywanie zajęć na dyktafon po złożeniu pisemnego oświadczenia w BON
 3. alternatywne formy realizacji wybranych przedmiotów (ustalone w porozumieniu z wykładowcą)
 4. wypożyczalnia sprzętu wspomagającego proces kształcenia
 5. dostosowanie materiałów dydaktycznych do wybranego formatu cyfrowego
 6. alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego
 7. inne formy adaptacji na indywidualny wniosek studenta

Więcej informacji w załączniku: Regulamin udzielenia wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".